فارکس مارکت

داوری بین المللی چیست؟?

داوری حقوقی چیست؟

‌فصل سوم - ترکیب هیات داوری از قانون داوری تجاری بین‌المللی

تعداد داوران ‌تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.

تعیین داوران:
۱ - طرفهای اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای ۳ و ۴ این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند‌مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن‌شخص یااشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
۲ - در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف - برای تعیین هیات داوری، هرطرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور راتعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده ۶ صورت خواهد گرفت.
ب - در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضای یکی ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.
۳ - هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند ویا‌اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یاحقوقی به وظیفه‌ای که دراین خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هرکدام ازطرفین می‌تواند برای اتخاذ‌تصمیم به مرجع موضوع داوری بین المللی چیست؟? ماده ۶ مراجعه نماید مگراینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
۴- مقام ناصب باید کلیه شرایطی راکه طرفین در موافقتنامه برای تعیین "داور" مقرر داشته‌اند رعایت نموده واستقلال و بی‌طرفی "داور" راملحوظ‌نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
۵ - هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص‌نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی‌کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
۶- در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به‌نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری به‌ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکا" یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. ‌چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین (خواهان‌ها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده ۶ تعیین‌خواهد شد.
ب - تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین می‌شود.
ج - هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری،‌ اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده ۶ خواهد بود.
د - سایر موارد در داوری‌های چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده است.

موارد جرح داور:
۱ - "داور" در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفا" به استناد عللی که پس از تعیین " داور" از آنها مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
۲ - شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او‌می‌شود، افشا نماید. "‌داور" باید از موقع انتصاب به عنوان "‌داور" و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلا" آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

تشریفات جرح:
۱ - طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح "‌داور" توافق نمایند.
۲ - در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح "‌داور" را دارد باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل "‌داوری" یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند ۱ ماده ۱۳ دلایل جرح را طی لایحه‌ای به "‌داور" اعلام کند. "‌داور" در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه"‌داور" مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
۳ - جرحی که با رعایت تشریفات بندهای ۱ و ۱ این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که "‌داور" را جرح کرده می‌تواند ظرف‌ ۳۰ روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده ۶ درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و‌ اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است "داور" می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.

قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه:
۱ - اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنابه علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود،‌ مسوولیت وی خاتمه می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها می‌تواند از مرجع مذکور در ماده ۶ درخواست‌کند که در مورد ختم ماموریت " داور" مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
۲ - صرف کناره‌گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت " داور"، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.

تعیین داور جانشین:
هر گاه ماموریت یک "‌داور" به موجب مواد ۱۳ یا ۱۴ یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات و‌دلایل دیگری خاتمه پذیرد "داور" جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین می‌شود.

داوری حقوقی چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

امروزه یکی از بهترین راه های حل اختلاف میان افراد داوری حقوقی است. به داوری بین المللی چیست؟? عنوان مثال در صورتی که طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را از طریق داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه می نمایند و حرف و نظر او ملاک عمل قرار می گیرد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

داوری حقوقی

داوری حقوقی چیست؟

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در این خصوص می توان گفت گاهی داور، شخصیتی حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند.

منظور از داوری حقوقی از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است.

انتخاب داور در هر مرحله اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است که دارای محاسنی نیز می باشد از جمله انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی.

داور کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

به طور کلی واژه داور به معنای صاحب داد است که در صورت بروز نزاع، مرافعه و اختلاف میان دو یا چند نفر داوری می کند. یک داور باید دارای ویژگی هایی باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
 • طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

همچنین بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:

 • کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
 • کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
 • کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
 • کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
 • کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
 • کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
 • کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
 • کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

داوری حقوقی

انواع داوری چیست؟

به طور کلی داوری حقوقی به دو نوع تقسیم می شود که عبارت اند از:

 • داوری اختیاری: هنگامی که قراردادی را منعقد می کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه اختلاف خویش را از طریق داوری حل و فصل نماییم. در این صورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داوران در حل اختلاف الزامی است. همچنین بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید. گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد. از سوی دیگر، شخص ثالث که وظیفه تعیین داور را به عهده دارد باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.
 • داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند. چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند، بلکه این نوع داوری تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده قرار می گیرند. ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین می توانند قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب نمایند. در نتیجه پذیرش رای صادره برای آنان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد. علاوه بر این، داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

داوری حقوقی

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

هر چند بسیاری از موارد قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانونگذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی درج نموده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، تولیت، وقف، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج بوده و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شوند. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات باید داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین، توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری عدل ایرانیان می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

رویه داوری‌ بین‌المللی دربارة غرامت (دعاوی نفتی)

محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین‌المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.
یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملی‌کردن سرمایه‌گذاریهای خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه‌گذاری است. غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملی‌کردن سرمایه‌گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین‌المللی از « غرامت کامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.
اینک پرسش این است که آیا « انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین‌المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین‌المللی درخصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش‌بینی رفتار مراجع داوری بین‌المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می‌کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.

عنوان مقاله [English]

International arbitration Precedents, of the Question of compensation, in Oil Disputes

نویسنده [English]

There are certain pieces of law enacted after the Revolution in Iran that stipulated almost restrictive regulations for the foreign investments in Iran. Among such laws are principles 44, 80 and 81 of the Constitution, the Act on Petroleum (1987), the Provisions of the Annual Budget Act for the year 1995 as were re-approved in the Annual Budget Acts of subsequent years, and finally certain parts of the Five Years Economic Development Plan Acts (the first, second and third plan Acts).
As a consequence of these laws, the buy-back model was often adopted for the foreign investment transactions in Iran, in particular for upstream operation in petroleum industry.
The buy-back model داوری بین المللی چیست؟? of contract as applied in Iran for foreign investments has been subject of long debates and criticism among the experts, from different economic points of view, however, less in the lights of the international arbitration precedents produced in oil disputes.
The question of compensation payable against nationalization of foreign investment or the breach of investment contract, is one of the most important issues discussed in the international arbitration precedents. The standard of compensation developed from full to appropriate compensation. Currently, the concept of "legitimate expectation" of the parties is the criteria for calculations of the appropriate compensation.
Now, the question is what will be the scope of "legitimate expectation" of the parties in buy-back contracts, if the contract is revoked or terminated by the state party.
To respond, one must first examine the arbitration precedents in regard to payable compensation. The legal analysis of such precedents will certainly enable us to predict the financial features of buy-back contracts in the eyes of a proposed international arbitral tribunal engaged in examination of disputes arising out from such contracts.
The subject matter of this writing is a thorough study and analysis of arbitration precedents on the question of compensation, in order to pave the way for an objective prediction of a buy-back contract, if it is the subject of dispute due to termination or nationalization.

تاریخچه داوری تجاری بین المللی

جزوه داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین‌المللی. از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. پیشنهاد شده است که این مقاله در داوری بین‌المللی ادغام شود. ( بحث) پیشنهاد شده از ژانویه ۲۰۱۹. یکی از روشهای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، داوری است. از آنجا که دعاوی تجاری متمایز از سایر دعاوی بین‌المللی است …

داوری بین‌المللی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

داوری
بین‌المللی یا حکمیت داوری بین المللی چیست؟? بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که
در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد
اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا …

داوری تجاری بین المللی چیست؟ / صفر تا صد داوری تجاری بین …

در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در حالی که اگر داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

مرکز پژوهشها – قانون داوری تجاری بین المللی

در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. ‌ماده 3 – ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها. ‌در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی. صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد: ‌الف – در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ …

قانون داوری تجاری بین المللی

1 ـ داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین داوری بین المللی چیست؟? و مقررات مستثنی‌است. 2 ـ این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران …

منظور از داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران چیست؟ – مجله …

اقسام داوری تجاری بین‌المللی. با در نظر گرفتن تعاریف فوق، بایستی بیان نمود که داوری تجاری بین‌المللی به دو دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از: الف- داوری موردی:

معرفی و دانلود Pdf کتاب داوری تجاری بین المللی و قرارداد …

امیلیا انیما (Emilia Onyema) در کتاب داوری تجاری بین المللی و قرارداد داور (International commercial arbitration and the arbitrator’s contract) جهت حصول اهداف خود، از قوانین ملی داوری و مقررات داوری سازمان‌های داوری کشورهای مختلف استفاده نموده تا در مورد موضوعات مورد بررسی در کتاب، دیدگاهی که دارای مقبولیت …

مقالات مرتبط با داوری تجاری بین المللی – نورمگز

مفهوم داوری
سازمانی و اهمیت آن در دعاوی تجاری. نویسنده : رضایی، رامین ؛ پورکرمی،
جواد ؛ امیری، احسان ؛ پیری، آرش ؛. مجله : حقوق ملل » زمستان 1399 – شماره
40 (‎11 صفحه – از 243 تا 253 ) کلیدواژه ها: داوری تجاری بین المللی داوری سازمانی اتاق بازرگانی دیوان داوری بین المللی. مقاله.

پایان نامه بررسی فقهی- حقوقی داوری تجاری بین المللی …

پردیس بین المللی ارس. گروه حقوق . پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. در رشته ی حقوق گرایش خصوصی عنوان: بررسی فقهی- حقوقی داوری تجاری بین المللی . تابستان 1392

وکیل قراردادهای بین المللی

وکیل قراردادهای بین المللی از نظر حقوقی شاید چندان دقیق نباشد اما از آنجا که افراد و تجار وکلائی هستند که با توجه به دانش و تجربه خود در زمینه قراردادهای بین المللی کار می کنند ، به آنها وکلای قرارداد بین المللی گفته می شود.

رشته قراردادهای بین المللی یک رشته فنی و تخصصی است.

Untitled 1 8 - وکیل قراردادهای بین المللی

وکیل قراردادهای بین المللی کیست

وکیل قراردادهای بین المللی ، ابتدا در جلسات مذاکره طرفین قرارداد شرکت می کند و با قدرت مذاکره ، سعی می کند قرارداد را به گونه ای تنظیم کند که از منافع طرفین محافظت کند ، نه تنها منافع خود را در نظر بگیرد مشتری زیرا در این حالت درک و انعقاد قرارداد بسیار بعید است.

وکیل قرارداد بین الملل شکل صحیح قرارداد بین المللی را پیدا می کند و سپس با تهیه برنامه قرارداد ، قرارداد بین المللی را تهیه می کند. طرف اول همچنین ممکن است اصلاحات یا توضیحاتی درباره خود قرارداد بین المللی و شرایط عمومی و خاص آن داشته باشد. در این حالت ، وکیل پیمانکاری باید بتواند توضیحات لازم را در مورد لزوم درج مواد قرارداد ارائه دهد و در صورت لزوم ، موارد مورد اختلاف را با مواد مناسب جایگزین کند.

و در این مورد به خوبی نقش یک مشاور تجارت بین المللی را بازی کنید. نکته ای که بسیاری از افراد از جنبه بین المللی قرارداد بی اطلاع هستند ، عدم توجه کافی به ویژگی های پیشگیرانه قراردادهای بین المللی است. زیرا در صورت بروز اختلاف ، دعاوی داوری بین المللی در مراجع داوری بسیار پرهزینه است. از این رو ، با درج شرایط مناسب ، باید راه را برای احتمال نقض قرارداد یا حداقل هزینه نقض آن را هزینه کند.

البته سازوکارهایی در قراردادهای بین المللی وجود دارد که می تواند قرارداد را تأمین کند ، مانند LC و ضمانت نامه بانکی ، اما این سازوکارها از وکالت وکالت قراردادهای بین المللی نمی کاهند.

وکیل قراردادهای بین المللی چه خدماتی ارائه می دهند؟

وکیل قراردادهای بین المللی در این مقاله سعی بر این است که علاوه بر موارد فوق ، خدمات قابل ارائه توسط وکیل قرارداد بین الملل کدامند؟ یا بهتر از این ، خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی چیست؟ البته یک وکیل قرارداد بین الملل نیز می تواند به یک وکیل باتجربه در این زمینه مراجعه کند.

به طور کلی ، هر چیزی که مربوط به یک قرارداد بین المللی باشد ، می تواند بخشی از خدمات حقوقی باشد که از وکیل قرارداد بین الملل انتظار می رود.

قبل از تشکیل یک رابطه تجاری حقوقی بین المللی ، افراد در مورد هزینه و مزایای ورود به یک رابطه تجاری بین المللی فکر می کنند ، که البته این امر در خدمات حقوقی یک وکیل قرارداد بین المللی نیست. فرض کنید یک تاجر به دنبال نمایندگی از یک شرکت است. اینترنشنال در یک منطقه جغرافیایی خاص قرار دارد یا قصد خرید کالا را دارد.

او ابتدا بازار را ردیابی می کند و میزان فروش و فروش محصول را با تمام خصوصیات آن در بازار هدف اندازه گیری می کند. پس از پایان این ، او مصمم است که یک رابطه تجاری بین المللی برقرار کند.

او ممکن است با طرف خود مذاکره کند ، قیمت بگیرد ، توانایی خود را در فروش در بازار هدف نشان دهد و موارد دیگر ، و در اینجا نیز کارها بیشتر توسط او انجام می شود.

همچنین می توان مقدمات مقدماتی مانند تخفیف های ویژه یا بازدید از تولید کننده کالا و موارد مشابه را ترتیب داد.

تماس با موسسه حقوقی عدالت گستر فتح 6 300x77 - وکیل قراردادهای بین المللی

سپس نوبت به تهیه پیش نویس قرارداد بین المللی می رسد ، جایی که نقش یک وکیل باتجربه در این زمینه که ما آن را وکیل قرارداد بین المللی می نامیم آغاز می شود.

این بخش بسیار مهم است ، وکیل قراردادهای بین المللی ابتدا باید سیستم حقوقی حاکم بر قرارداد بین المللی را به رسمیت بشناسد تا مبنایی معتبر برای بررسی روابط بین المللی و در نتیجه مواردی که باید در یک قرارداد بین المللی مطرح شود ، داشته باشد. دارند.

توصیه می شود وكیلی كه برای انعقاد قرارداد بین المللی درگیر مذاكرات بین المللی بوده است نیز مسئولیت تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی را به عهده داشته باشد.

چه اینکه ، او از همه جنبه های روابط حقوقی تجارت بین المللی بین طرفین آگاه شده و توافقاتی را در مورد موضوعات مختلف بین طرفین پیدا کرده است.

گاهی اوقات اتفاق می افتد که وکیلی که مسئول تهیه یک قرارداد بین المللی است ، از نظر شما ، یک قرارداد بین المللی می نویسد و می نویسد و موارد مورد توافق طرفین توافق را نادیده می گیرد ، این می تواند باعث سو تفاهماتی در این زمینه شود.

انعقاد یک توافق نامه بین المللی گاهی در نتیجه سالها مذاکره و تفاهم اتفاق می افتد. طرفدار قرارداد بین المللی نباشید.

بنابراین توصیه می شود در صورت عدم حضور وکیل مسئول تنظیم قرارداد تجاری در مذاکرات ، به طرف مقابل گفته شود که تنظیم قرارداد یا معامله بین المللی توسط وکیلی که در آن حضور نداشته انجام شده و از سو تفاهم جلوگیری شود.

تلفنی با وکیل 1 - وکیل قراردادهای بین المللی

نکات مهم در قراردادهای بین المللی

در خصوص قراردادهای بین المللی لازم است به نکات مهمی توجه شود که مراحل آن را بشرح زیر است :

مکاتبات رسمی:

طرفین در مورد موضوع قرارداد از جمله نوع کالا و خدمات، مبلغ، شرایط پرداخت، مدت اجرای تعهد و غیره با یکدیگر به صورت رسمی مکاتباتی را انجام می دهند.

تنظیم یادداشت تفاهم نامه

در این مرحله نمایندگان طرفین چارچوب کلی توافقات در مراحل اولیه را ثبت می کنند که این سند برای داوری بین المللی چیست؟? طرفین الزام آور نمی باشد ولی در مراحل بعدی می تواند مستند و دلیلی برای هر یک از طرفین محسوب شود لذا در نگارش این سند باید دقت لازم بکار رود.

تنظیم یادداشت توافق

در این سند، با پیشرفت توافقات طرفین، جزئیات بیشتری از معامله توسط طرفین به ثبت می رسد ولی این سند نیز مانند یادداشت تفاهم نامه برای طرفین الزام آور نمی باشد ولی طرفین با قبول برخی از جنبه های معامله، خود را در معرض تعهد قرار می دهند.

تنظیم موافقتنامه

این سند، موضوعات اصلی مربوط به توافقات طرفین را به طور الزام آور برای طرفین تبیین می کند معمولآً در صورتی که ابعاد معامله محدود باشد، کلیه موضوعات در موافقتنامه منعکس می گردد.

حقوقی و داوری عدالت گستر فتح - وکیل قراردادهای بین المللی

توافق نامه های تجارت بین المللی به زبان انگلیسی خواهد بود.

درست است که انگلیسی در توافق نامه های بین المللی تغییرناپذیر نیست و طرفین اختیار کاملی در تعیین زبان توافق نامه به دلخواه و توافق دارند ، اما به طور کلی توافق نامه های تجارت بین المللی تنظیم می شوند. امیر آذرباد وکیل در امور قراردادهای بین المللی: بنابراین وکیلی که تهیه قرارداد بین داوری بین المللی چیست؟? المللی را به عنوان تخصص خود انتخاب می کند باید به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد.

در آخر تاکید می گردد تهیه یک قرارداد بین المللی یا معاهده بین المللی توسط یک وکیل باتجربه در زمینه قراردادهای بین المللی به عنوان یک ضرورت شناخته شده است .

نکاتی که درباره وکیل تنظیم قراردادهای بین المللی باید بدانید

۱٫علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی تخصصی ، یک وکیل قرارداد بین الملل همچنین باید دانش حقوقی لازم را برای تهیه قراردادها داشته باشد. با این حال ، او باید از سایر موارد مانند موارد زیر آگاه باشد و بتواند هنگام تهیه قرارداد بین المللی کمک کند:

تسلط بر قوانین و مقررات تجارت بین الملل
مسائل حقوق شرکت
تشکیل دادخواست تجاری بین المللی
۲٫یک وکیل قرارداد بین الملل باید بتواند با قدرت چانه زنی و تسلط بر زبان بین المللی در جلسات مذاکره فردی شرکت کند و سعی کند قرارداد را به گونه ای تنظیم کند که از منافع هر دو طرف قرارداد محافظت کند.

خلاصه و نتیجه گیری

با توجه به اصول پیمانکاری بین المللی ، وکیل صحیحی را برای انجام این کار خطی انتخاب کنید ، زیرا وکیل قرارداد بین المللی در چنین مواردی نقش خود را به عنوان مشاور حقوقی ایفا می کند و از طریق چنین وکیلی از اطلاعات و آگاهی کامل برخوردار است ، در واقع شما می توانید پاسخ پیشگیرانه توافق نامه های بین المللی را در نظر بگیرید و آنها را به بهترین روش اجرا کنید.

هرگونه خطا و اشتباه در هنگام تهیه یك قرارداد بین المللی و انتخاب یك فرد ناآگاه به عنوان وكیل قرارداد بین المللی، باعث می شود كه در آینده ی بسیار نزدیك ، پس از انعقاد قرارداد قدرت و در صورت بروز اختلاف در طرفین طرف ، با مشكلات جدی روبرو شوید. قرارداد باید به مقامات داوری بین المللی مراجعه کند ، که بسیار هزینه بر است. ما برای جلوگیری از بروز این مشکلات در گروه عدالت گستر فتح وکیل متخصص و مجرب این حوزه را به شما معرفی می کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا