وب سایت گزینه های باینری

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال

مرجع كامل تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه

خرید کتاب مرجع کامل و بین‌المللی تحلیل تکنیکال (دوره ۲ جلدی)

مهندس مهدی صفایی قادری که خود عضو انجمن بین المللی تحلیل گران تکنیکال (ATAA) هستند ، این کتاب را به عنوان مرجع تخصصی تحلیل تکنیکال جهت امتحانات CFTE به کمک آقایان مهندس سید حسین میر عماد ، محمد جواد آقابابایی و مهندس عادل اکبری و همکاری انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران روانۀ بازار کرده اند .

مهم ترین خصوصیت این کتاب دو جلدی که در 29 فصل مدون شده است ، صحت مطالب و کامل بودن آن به عنوان مرجعی در کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال میان همه ی منابع آموزشی دنیا به زبان فارسی است و هم چنین رهانیدن علاقه مندان و پژوهش گران از پراکندگی فکری و هدر دادن زمان با کتب متعدد دیگر جهت آمادگی برای شرکت در آزمون های بین المللی تحلیل تکنیکال (CFTE) است .

حوزه های نوینی مانند: “تست سیستم های معاملاتی”،”مدیریت سرمایه”،”مدیریت ریسک”،”سنجش احساسات بازار”،”تحلیل چرخه های بازار” از جمله مفاهیم کلیدی و ساختار شکنی هستند که در کمتر کتابی این چنین عمیق و کاربردی به آن ها پرداخته شده است.
کاپیتان صفایی معتقدند که هر چند تحلیل تکنیکال شرط کافی برای موفقیت و سود آوری مداوم در بازارهای مالی و بورس نیست اما شرط لازم است و به همین جهت تسلط به مطالب این کتاب را پیش نیاز ورود به دوره های کوچینگ پیشرفته ای می داند که در مجموعه ی مهد سرمایه به مدیریت وی به صورت مستمر در ایران در حال برگزاری است .

فهرست جلد ۱ صفحه

فصل اول: مقدمه ای بر هنر و دانش تحلیل تکنیکال (فنی) ٩

۱-۱ – هدف اصلی تحلیل تکنیکال ١٠

۱-۲ – کاربرد دوگانه ی تحلیل تکنیکال ١٢

۱-۳ – پیش بینی قیمت و رفتار بازار ١٢

۱-۴ – طبقه بندی تحلیل تکنیکال ٢٣

۱-۵ – فردگرایی در تحلیل تکنیکال ٣٠

۱-۶ – فرضیات اولیه ی تحلیل تکنیکال ۴٩

۱-۷ – چهار فرض اصلی در کاربرد تحلیل تکنیکال ۶١

۱-۸ – شرکت کنندگان در بازار ۶٣

۱-۹ – خلاصه ی فصل ۶۶

فصل دوم: مقدمهای بر نظریه ی داو ۶٩

اهداف آموزشی ۶٩

۶٩ ۲-۱ – مبدا و مبانی استدلالی تئوری Dow

۲-۲ – مفروضات اولیه ی تئوری داو ٧٠

۲-۳ – چالش های تئوری داو ٩٣

۲-۴ – خلاصه ی فصل ٩۴

فصل سوم: ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها ٩٧

اهداف آموزشی ٩٧

۳-۱ – ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها ٩٨

۳-۲ – رفتار گپ : انواع چهارگانه ی گپ (فاصله ی بدون قیمت) ١٠٧

۳-۳ – نمودارهایی با مقیاس ثابت ١٠٩

۳-۴ – قراردادهای آتی ١٣٢

۳-۵ – خلاصه ی فصل ١۴۴

فصل چهارم: تحلیل فازی بازار ١۴٧

اهداف آموزشی ١۴٧

۴-۱- در خصوص فاز بازار ١۴٨ Dow – تئوری

۴-۲ – تفسیر الگوی نموداری فاز بازار ١۵۴

۴-۳ – تفسیر حجم و تقاضای بازار از فاز بازار ١۶۵

۴-۴ – تفسیر میانگین متحرک از فاز بازار ١٧٠

۴-۵ – تفسیر واگرایی و مومنتوم از فاز بازار ١٧١

۴-۶ – تفسیر احساسی از فاز بازار ١٧۴

۴-۷ – تفسیر ساکاتا از فاز بازار ١٧۵

۴-۸ – تفسیر الیوت از فاز بازار ١٧٧

۴-۹ – تفسیر تحلیل چرخه ای از فاز بازار ١٧٩

۴-۱۰- خلاصه ی فصل ١٨٠

فصل پنجم: تحلیل روند ١٨٣

اهداف آموزشی ١٨٣

۵-۱ – تعریف روند ١٨۴

۵-۲ – کیفیت روند: ١۶ مشخصه ی قیمت که بر عملکرد قیمت و قدرت روند در آینده تاثیر میگذارند ١٩٢

۵-۳ – فیلترهای روند و قیمت ٢٠٩

۵-۴ – شرکت در روند ٢١١

۵-۵ – نقاط خمیدگی یا انحنای قیمت ٢١۶

۵-۶ – خطوط روند، کانالها، و خطوط بادبزن ٢٢۵

۵-۷ – بازگشتهای روند ٢۴٠

۵-۸ – گپها و روندها ٢۴٠

۵-۹ – جهت دهی روند ٢۴٣

۵-۱۰ – هندسه دراموند ٢۴۴

۵-۱۱ – پیش بینی بازگشت های روند ٢۴۵

۵-۱۲ – خلاصه ی فصل ٢۴٧

فصل ششم: حجم و تقاضای بازار ٢۴٩

اهداف آموزشی ٢۴٩

۶-۱ – مکانیک رفتار حجم ٢۵٠

۶-۲ – اسیلاتورهای حجم ٢٨٩

۶-۳ – خلاصه ی فصل ٢٩۶

فصل هفتم: تحلیل نمودارهای میله ای ٣٠٠

اهداف آموزشی ٣٠٠

۷-۱ – ویژگیهای الگوی میله ای قیمت ٣٠١

۷-۲ – ویژگیهای الگوی میله ای قیمت ٣٠٣

۷-۳ – الگوهای بازگشتی نمودارهای میله ای مشهور ٣١٣

۷-۴ – الگوهای برکاوت مبتنی بر نوسان ٣٢٩

٣٣۴ خلاصه ی فصل ٧

فصل هشتم: اسیلاتورهای پنجره ای و اندیکاتورهای پوششی ٣٣۶

اهداف آموزشی ٣٣۶

۸-۱ – تعریف اسیلاتورها و اندیکاتورها ٣٣٧

۸-۲ – هشت روش برای تحلیل یک اسیلاتور ٣۴٣

۸-۳- دوره ی چرخشی، قاب زمانی چندگانه و اندیکاتورهای تأخیری (lagging) 358

۸-۴ – داده های ورودی ٣۶١

۸-۵ – معامله در روندها با استفاده از اسیلاتورها ٣۶٣

۸-۶ – اُسیلاتورهای پنجره ای ٣۶۴

۸-۷ – اندیکاتورهای پوششی ٣٧٣

۸-۸ – خلاصه ی فصل ٨ ۳۷۷

فصل نهم: تحلیل با استفاده از واگرایی ٣٨٠

اهداف آموزشی ٣٨٠

۹-۱ – تعریف واگرایی ٣٨١

۹-۲ – مفهوم کلی واگرایی ٣٨٧

۹-۳ – واگرایی استاندارد و معکوس ۴١٢

۹-۴- گرفتن تایید از قیمت در تحلیل واگرایی ۴۵۷

۹-۵ – سیگنالهای پشت سرهم ناشی از واگرایی استاندارد و معکوس ۴٧۶

۹-۶ – مثالهای بیشتری از واگرایی ۴٧٩

۹-۷ – خلاصه ی فصل ۴٩٩

فصل دهم: عدد فیبوناچی و تحلیل نسبت ۵٠٢

اهداف آموزشی ۵٠٢

۱۰-۱ – سری اعداد فیبوناچی ۵٠٣

۱۰-۲- ۵١٠ فیبوناچی EXPANSIONS و ،PROJECTIONS ،EXTENSIONS ،RETRACEMENTS –

۱۰-۳- خطوط فیبوناچی Retracement درصدی (مبتنی بر Φ) درون محدودۀ قیمت مورد بررسی ۵١۶

۱۰-۴- سطوح ادامه یافتن درصدی (مبتنی بر Φ) فیبوناچی فراتر از محدوده ی قیمت مورد مطالعه ۵۲۴

۱۰-۵- سطوح پیش بینی درصدی (مبتنی بر Φ) فیبوناچی از یک قله یا دره ی مشخص ۵۳۵

۱۰-۶ – چه کسی گفته نسبت ها و اعداد فیبوناچی جواب میدهند و در اصل، چرا باید جواب بدهند؟ ۵۴٢

مرجع كامل تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه

مرجع كامل تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه

3 207x300 - مرجع كامل تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه

مرجع كامل تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه

نوشته : دکتر علی محمدی ( مشاهده آثار )
ناشر : مای چارت
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۰۴- ۸۴۴۳
تعداد صفحات : ۴۸۶
شمارگان چاپ : ۲۰۰۰
ویرایش: دوم

نوبت چاپ : ۱۲ ام- پاییز ۱۴۰۰

درباره کتاب :

کتاب حاضر از جمله جديدترين و كامل ترين منبع تحليل تكنيكال محسوب مي شود كه در آن مطالب مختلف تكنيكال با سبكي نوين و با رويكرد كاربردي در بازارهاي سرمايه در ۵ بخش و ۱۷ فصل نگاشته شده است كه فهرست مطالب آن را در زير مي توانيد مشاهده نماييد.

اين كتاب براي كليه علاقمندان و تحليل گران بازارهاي سرمايه به خصوص بازار سهام ايران، كالا، ارز و فيوچرز مناسب مي باشد. ضمن اينكه به دليل درسنامه بودن به عنوان يك منبع آموزشي مي تواند در كليه دوره هاي آموزشي تحليل گري در بازارهاي سرمايه و همچنين آزمون هاي سازمان بورس و اوراق بهادار بكار گرفته شود.

در مقدمه این کتاب چنین آمده است:

” درک مفاهیم تکنیکال برای معامله‌گران و کلیه کسانی که علاقه‌مند به تحلیل بازارهای سرمایه هستند، از ضروریات است چرا که تحلیل تکنیکال در واقع الفبای علم تحلیل در بازارهای مختلف مالی اعم از سهام، کالا، ارز و … محسوب می‌شود. از این رو با بهره گيري از معتبرترين و در عين حال جديدترين منابع تحلیل تکنیکال، كتاب “مرجع كامل تحليل تكنيكال در بازارهاي سرمايه” به رشته تحریر درآمده است.

در نگارش این کتاب گنجینه‌ای کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال از تجربیات شخصی و حرفه‌ای، الهام بخش من بوده است؛ علاقه صدها کارآموز دانش تحلیل که گاهاً از مسیرهای بسیار دور در دوره‌های آموزشی حقیر شرکت کرده‌اند از سویی، و مطالعه صدها منبع مختلف و تجربیات چند ساله حضور در بازارهای مختلف داخلي و بین‌المللی سرمایه از سوی دیگر مرا بر آن داشت تا این آموخته‌ها را در اختیار علاقه‌مند‌ان قرار دهم. البته از اظهار لطف خوانندگان کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کتاب‌های قبلي خود نیز نبایستی غافل شوم که تأثیر بسزایی در نگارش این کتاب داشته است.

در اين كتاب سعي شده تا با كمك منابع معتبر، مطالب بر اساس سر فصل‌های تحليل تكنيكال نگاشته شود ضمن اينكه مطالب جديد و كاربردي نيز در فصول مختلف كتاب گنجانده شده است. به منظور بالا بردن میزان یادگیری به خوانندگان محترم توصیه می‌شود هر قسمت را به دقت مطالعه کنید، زیر قسمت‌های مهم خط بکشید و مفاهیم آموخته شده را در نمودارهای قیمت بکار بندید. به این ترتیب به مفاهیم آموخته شده تسلط می‌یابید.”

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

کتاب حاضر از جمله جدیدترین و کامل ترین منبع تحلیل تکنیکال محسوب می شود که در آن مطالب مختلف تکنیکال با سبکی نوین و با رویکرد کاربردی در بازارهای سرمایه در 5 بخش و 17 فصل نگاشته شده است.

Women's clothing size
SizeXSSML
Euro 32/34 36 38 40
USA 0/2 4 6 8
Bust(in) 31-32 33 34 36
Bust(cm) 80.5-82.5 84.5 87 92
Waist(in) 24-25 26 27 29
Waist(cm) 62.5-64.5 66.5 69 74
Hips(in) 34-35 36 37 39
Hips(cm) 87.5-89.5 91.5 94 99

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

این کتاب برای کلیه علاقمندان و تحلیل گران بازارهای سرمایه به خصوص بازار سهام ایران، کالا، ارز و فیوچرز مناسب می باشد. ضمن اینکه به دلیل درسنامه بودن به عنوان یک منبع آموزشی می تواند در کلیه دوره های آموزشی تحلیل گری در بازارهای سرمایه و همچنین آزمون های سازمان بورس و اوراق بهادار بکار گرفته شود.

برخی از مطالبی که از این کتاب خواهید آموخت:

 1. تئوری های مختلف تحلیل بنیادین
 2. تفاوت بازار صعودی با روند صعودی
 3. تفاوت بازار نزولی و روند نزولی
 4. شناسایی هشدارهای صعودی و تمییز آن از روندهای صعودی
 5. شناسایی هشدارهای نزولی و تمییز آن از روندهای نزولی
 6. استفاده از شیب قیمت در تعیین اهداف معاملاتی
 7. ماهیت شکست نواحی حمایت و مقاومت
 8. نحوه شناسایی شکست های واقعی و تمییز آن از شکست های مقطعی
 9. شکست های مختلف نواحی حمایت و مقاومت
 10. آشنایی با مفاهیم جدید شکست شامل:
 11. فشار شکست (Thrust Breakout;TB)
 12. آغوش فرار (Breakaway Lap ;BL)
 13. شکست فرار (Breakaway Gap;BG)
 14. مکان ورود به معامله در شکست
 15. نکات مهم الگوهای قیمت
 16. نکات کاربردی الگوهای شمعی
 17. آشنایی با الگوهای که کمتر شنیده اید:
 18. الگوی مثلث افزایشی پهن شونده
 19. الگوی مثلث کاهشی پهن شونده
 20. الگوی کنج افزایشی پهن شونده
 21. الگوی کنج کاهشی پهن شونده
 22. اندیکاتورهای تکنیکال و نحوه بکارگیری آنها

و مطالب دیگری که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.

موضوع بورس مولف علی محمدی ناشر کتاب مهربان شابک 978-600-407-046-1 تعداد صفحات 488 سال چاپ 1398 قطع کتاب وزیری نوع جلد شومیز نوبت چاپ 10

نظر دهید

تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود

گزارش کردن نظر

گزارش ارسال شد

گزارش شما نمی تواند ارسال شود

بررسی خود را بنویسید

نظر ارسال شد

نظر شما نمی تواند ارسال شود

سایر ویژگی‌ها

کتاب اسکالپینگ رفتار قیمتی در بازار فارکس

کتاب اسکالپینگ رفتار قیمتی در بازار فارکس

کتاب اسکالپینگ رفتار قیمتی در بازار فارکس

Stock market investing for beginners کتاب اسکالپینگ رفتار قیمتی در بازار فارکس اثر باب والمن ترجمه محمدحسن ژند نشر کتاب مهربان منتشر شده است

کتاب بازار بورس برای مبتدیان

کتاب بازار بورس برای مبتدیان

کتاب بازار بورس برای مبتدیان

Stock market investing for beginners کتاب بازار بورس برای مبتدیان اثر استیون مک کوی ترجمه محمدحسن ژند نشر کتاب مهربان منتشر شده است

کتاب نگاهی به تحلیل تکنیکال کلاسیک

کتاب نگاهی به تحلیل تکنیکال کلاسیک

کتاب نگاهی به تحلیل تکنیکال کلاسیک

کتاب نگاهی به تحلیل تکنیکال کلاسیک اثر محمود پاکباز کتج، پریسا خدایاری از نشر جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف جلد 3

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف جلد 3

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف جلد 3

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف جلد 3 اثر روبن ویلاهر موسا چاوز ترجمه علی محمدی از نشر باوین منتشر شده است.

کتاب معاملات الگوریتمی

کتاب معاملات الگوریتمی

کتاب معاملات الگوریتمی

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

کتاب راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اثر یان بالینا ترجمه محمدحسین صالحی نشر کتاب مهربان منتشر شده است

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کتاب بهترین راهنمای تحلیل تکنیکال

کتاب بهترین راهنمای تحلیل تکنیکال

کتاب بهترین راهنمای تحلیل تکنیکال

کتاب بهترین راهنمای تحلیل تکنیکال اثر استیو برنز , هالی برنز ترجمه سمیه محمدی توسط انتشارات مهربان منتشر شده است.

کتاب بلاک چین و ارز دیجیتال

کتاب بلاک چین و ارز دیجیتال

کتاب بلاک چین و ارز دیجیتال

 • تهران.خ انقلاب.خ شهدای ژاندارمری.بین خ فخر رازی و خ دانشگاه . پ 64
 • 021-66978267
 • [email protected]

برای دریافت آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین محصولات ثبت‌نام کنید.

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان از سال 1392 فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی آغاز کرد. طی سال های اخیر با بهره مندی از یک فروشگاه آنلاین توانستیم همراه شما دوستان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی به هر دو صورت حضوی و مجازی باشیم. این فروشگاه با بهره مندی از فروش اینترنتی سعی بر این دارد که مشتریان عزیز بدون اتلاف وقت و با صرف تنها زمانی کوتاه بدون دغدغه ترافیک کتاب خود را خرید کنند . ما با بهره مندی از یک تیم قوی سعی در جلب رضایت شما همراهان عزیز داریم و متعهد هستیم کتاب شما را به هر نقطه از ایران عزیزمان ارسال کنیم. میدانیم که همیشه نقص هایی در هر حرفه ای است، بنابراین به تازگی قسمت پیشنهادات و نظرات محصول راه اندازی کردیم و امیدواریم با نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر یاری رسانید . ما با گوش جان پذیرای نظرات شما دوستان هستیم.

مرجع کامل FOREX - تحلیل تکنیکال و فاند امنتال

مرجع کامل FOREX - تحلیل تکنیکال و فاند امنتال

1- در زمان تحویل کالا از صحت سلامت جلد و برگه های کتاب (عدم پارگی و تا خوردگی) مطمئن شوید.

2- در صورتیکه با صفحات سفید و چاپ نشده در کتاب مواجه شدید تا حداکثر 2 روز پس از تحویل کالا، با قسمت خدمات پس از فروش بانک کتاب ناهید تماس گرفته و اطلاع دهید.

3- بدیهی است بازگشت کالا به دلیل کثیفی و یا لکه های حاصل از مواد خوراکی و غیره پس از تحویل کالا به مشتری غیرممکن خواهد بود.

4- اگر ایراد چاپی، وجود مغایرت فیزیکی یا آسیب دیدگی ظاهری، به تایید همکاران بانک کتاب ناهید برسد، هزینه‌های ارسال به عهده بانک کتاب ناهید است.

5- از هنگام دریافت کالا، اگر نیاز به استرداد وجه باشد، حداکثر تا 48 ساعت کاری مبلغ به حساب مشتری واریز خواهد شد.

6- برای درخواست بازگشت کالا با شماره تلفن 02166489375 تماس بگیرید .

شیوه های پرداخت

پس از ثبت سفارش مورد نظرتان و انتخاب ارسال از طریق پست در یک صفحه‌ی مشخصات کالاهای خریداری شده‌ی شما نمایش داده می‌شود و با تأیید نهایی و پذیرفتن شرایط و قوانین سایت شما به صفحه‌ی پرداخت از طریق درگاه بانکی فرستاده می‌شوید.

1- پرداخت نقدی در محل تحویل

برای آسودگی بیشتر آن دسته از مشتریانی که تمایل به پرداخت نقدی هزینه سفارش خود دارند، بانک کتاب ناهید این امکان را فراهم آورده است که در صورتی که آدرس تحویل سفارش آنها شهر تهران باشد هزینه را هنگام تحویل سفارش، در محل به صورت نقدی پرداخت کنند.

- پرداخت با کارت بانکی در محل تحویل

در صورت درخواست مشتریان، پیک ارسال کننده کتاب دستگاه‏‏‌های کارت خوان سیار (POS) همراه خواهند داشت و می‌توان هنگام تحویل سفارش در محل، با استفاده از کارت‌های عضو شبکه شتاب پرداخت خود را انجام داد.

2- پرداخت از طریق درگاه اینترنتی سایت

کاربران محترم می‌توانند مبلغ سفارش خود را با استفاده از همه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نمایند.کاربران ‌می‌توانند در هنگام ثبت سفارش، از طریق درگاه اینترنتی سایت اداری کالا هزینه سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند و یا در پروسه ی خرید خود در درگاه اینترنتی بانک پرداخت خود را تکمیل نمایند.

3- واریز به حساب

کاربرانی که امکان پرداخت اینترنتی کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی یا پرداخت نقدی را ندارند می‌توانند وجه سفارش خود را به شماره کارت‌ داده شده توسط کارشناسان فروش، کارت به کارت نمایند. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توانید از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده نمایید.

شیوه های ارسال

تهران:

1- سفارش ها در محدوده شهر تهران از طریق پیک موتوری و پست ارسال می گردد.

2- باربری

3- تیپاکس

تیپاکس برای سفارش‌های با محل تحویل خارج از تهران و کرج در نظر گرفته شده است و برای مشتریانی که تمایل به پرداخت هزینه حمل در هنگام کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال تحویل کالا(پس کرایه) دارند توصیه می شود.

لازم بذکراست زمان تحویل کالا در این روش، در بعضی شهرها (از جمله گیلان)نسبت به سایر روشهای ارسال سریعتر می باشد. در صورت انتخاب ارسال با پست تیپاکس، هزینه حمل به عهده مشتری خواهد بود.

سرویس‌دهی تیپاکس در بیش از 80 شهر که تک مسیره هستند به طور معمول 24 ساعته است. شهرهایی که دومسیره یا راه دور هستند، معمولاً 48 تا 72 ساعت انجام می‌شود.

3- پست پیشتاز و سفارشی

در پست پیشتاز زمان تحویل، بسته به دوری یا نزدیکی شهر مقصد از تهران، 48 تا 72 ساعت بعد از ثبت کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال سفارش می باشد. البته در مناسبت های خاص و روزهای پایانی سال به دلیل ترافیک سرویس های پستی ممکن است کالا کمی با تاخیر به دست مشتریان محترم برسد.

کتاب مرجع کامل و بین کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال المللی تحلیل تکنیکال

کتاب مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال

کتاب مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال بنا به نظر دوستانی که این کتاب را مطالعه نمودند، یه اثر هنری است که مترجم توانسته به خوبی مطالب را در آن ترجمه و تدوین کند. تنها موردی که از این کتاب وجود دارد این است که می توان گفت این کتاب برای دوستانی مناسب است که از قبل آشنایی متوسطی از تحلیل تکنیکال داشته باشند.

نام کتاب: مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال (دو جلد)
تالیف و ترجمه: کاپیتان مهدی صفائی
ناشر: آراد
سال انتشار: 1399
قطع: رقعی
صفحه: جلد اول (650) و جلد دوم (687)
آخرین قیمت: 385/000 تومان

دیباچه ی مترجم

“ایران” ما که روز به روز شاهد مشارکت و رقابت اقتصادی هر چه بیشتر عامه ی مردم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار است نیازمند آموزش پایه ای اقتصاد و مدیریت مالی است. منظور از آموزش پایه، انتقال آگاهی ها و دیدگاه های مختلف مالی به عموم مردم در سطح آموزش عالی و حتی در سطح آموزش و پرورش است. چرا که تنها با این ترتیب شاید جوانان پویا و شاداب را بتوان استعدادیابی کرد و هر چه زودتر برای احراز شهروندی شان در جامعه آماده ساخت. اهمیت آموزش پایه از این جهت که داشتن قدرت مالی در سطحی گسترده میتواند بر انتخابهای تک تک افراد جامعه در هنگام تصمیم گیری های سرنوشت ساز در زندگی فردی و اجتماعی شان تأثیر بگذارد نیز شایان توجه است. چه بسا جوانانی با استعدادهای شگرف که به دلیل عدم آگاهی جامعه ی اطراف و خانواده ها در طول نسلها به هدر رفته اند.

مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال اثر کاپیتان مهدی صفایی انتشارات آراد کتاب 2 جلدی

مسلماً حوزه ی بورس و بازارهای مالی که در همه ی کشورها کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال به قلب تپنده ی اقتصاد تشبیه میشود از نظر نیاز به آموزش در اولویت است. از طرفی ارکان مختلف بازار سرمایه ایران نیز همیشه با مشکل کمبود نیروی انسانی جوان و آموزش دیده مواجه بوده است. در این میان فراگیری درست تحلیل تکنیکال یکی از پیش نیازهای اساسی کار در بورس و بازارهای مالی به شمار میرود. در این باره کتب بسیاری توسط افرادی بیشمار به زبان فارسی برگردانده شده اند که هیچ یک کامل نیستند و به شکل دسته بندی شده مطالب را در دسترس خوانندگان نمیگذارند . برخی دیگر هم مانند کتاب معروف جان مورفی بسیار قدیمی شده اند و با دیدگاه های نوین و جاری در بازارهای مالی هماهنگی ندارند.

پس از کسب بیش از دو دهه تجربه در بازارهای مالی داخلی و جهانی و بررسی های عملی و پژوهش بسیار در این باره بهترین کتابی که در سطح جهان مطالعه کرده ام کتاب مرجع تحلیل تکنیکال اندرو لیم میباشد که مرجع اصلی امتحانات بین المللی انجمن تحلیلگران تکنیکال انگلستان نیز هست. همه ی آنها که با هنر تحلیل فنی نمودارهای بورس آشنا هستند شاید با من هم عقیده باشند که این کتاب بسیار کامل است و براساس شرایط جدید بازار خواننده را با به روزترین موارد در این علم به شکل بسیار مدونی آشنا میکند.

بخش هایی که به بررسی اندیکاتور ها و شاخص ها میپردازد به نظر من کامل و دقیق است و از آن مهم تر بررسی خوبی ها کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال و بدی های هر یک و شیوه ی ترکیب آنها با هم است. بخشی از کتاب که به کنار هم نهادن سه ابزار فیبوناچی و گن و پیووت پوینت تخصیص داده شده بسیار جذاب است. یا بخشهای دیگری که به مفاهیم پایه و چیستی مفهوم “حجم در بازارهای سهام” می پردازد بسیار راه گشا و قابل بررسی است. در کمتر کتابی اطلاعاتی با این دقت و درستی درباره ی “وسعت بازار” و یا “عمق بازار” و یا مفاهیمی کلیدی ولی مهجور مانده، مانند “مدیریت سرمایه” میتوان یافت. مسلم است که خواننده ای که از قبل آشنایی خوبی با موارد مطرح شده داشته باشد پس از پایان هر فصل به وجد خواهد آمد و این گفته را تأیید خواهد کرد.

سال ها بود که در پی یافتن زمانی برای ارائه این کتاب به جامعه علمی کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کشور بودم که در زمان فراغتی که در هنگام گسترش ویروس 19 Covid به دست آمد با همه توان بر روی آماده سازی آن کار کردم و تلاشم بر این بود که چکیده ی کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال سال ها کار در بازارهای مالی به دوستداران این دانش پیشکش شود. شوربختانه هرچند فعالان و دوستداران بازارهای بورس در ایران بسیارند ولی شمار آن هایی که عضو انجمن جهانی تحلیل تکنیکال هستند و آزمون های CFTE را پشت سر نهاده اند ، انگشت شمار است.

انگیزه ی من در هنگام آماده سازی این کتاب هر چند بیش از اینها بود اما شامل موارد زیر هم هست:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا