بهترین استراتژی معاملاتی

مقالات ISI مالی رفتاری

دانلود مقاله isi با موضوع سوگیری های اکتشافی و سرمایه گذاری تصمیمات

شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی و ارایه الگوی مرتبط با استفاده از رویکرد تحقیق ترکیبی

محمدحسین عبدالرحیمیان 1 ( مربی گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد )
تقی ترابی 2 ( دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه ازاداسلامی ، تهران، ایران. )
سیدجلال صادقی شریف 3 ( دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. )
رویا دارابی 4 ( دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب )

برای دستیابی به اهداف، استراتژی تحقیق ترکیبی در این پژوهش به کار گرفته‌شده است. در بخش کیفی تحقیق، 16 مؤلفه تأثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی (آشنا گرایی، توجه محدود، خود اسنادی، نقطه اتکا، فرا اعتمادی، سفسطه قمارباز، زیان گریزی، ریسک‌پذیری فزاینده، توجیه گرایی، خوش‌خیالی، پشیمان گریزی، افق زمانی، کانون کنترل، تحمل ابهام، مطمئن- مضطرب، محافظه‌کار- بی‌پروا) که از روش تحلیل محتوای مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته عمیق از خبرگان بازار سرمایه به دست آمد شناسایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه محقق ساخته قرار گرفتند. در بخش کمی نیز الگوی نهایی رفتار تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران حقیقی استخراج گردید و مورد برازش قرار گرفت. در بازار سرمایه ایران مدل رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی از عوامل فرهنگی آغاز می‌شود. به عبارتی زیربنایی‌ترین عامل در رفتار سرمایه‌گذاران عامل فرهنگ است. نظریه خلق که تورشهای عاطفی را مقدم بر تورشهای شناختی می‌داند مورد تائید مقالات ISI مالی رفتاری قرار نگرفت. شخصیت با رفتار توده‌وار رابطه مثبت دارد به‌عبارت‌دیگر، بعد اضطراب در سهامداران، باعث افزایش میزان توده‌واری آن‌ها می‌شود.

To achieve the goals, a hybrid research strategy has been used in this research. In qualitative research, 16 factors affecting the behavior of individual investors (availability, limited attention, self atribution, anchoring point, over confidence, gambler's fallacy, loss aversion, increasing risk appetite, justification, optimism, regret aversion , time horizon, control center, tolerance of ambiguity, confident- anxious, careful-impetuous) which was obtained through the method of analyzing the content of semi-structured interviews of capital market experts, which were based on the construction of a researcher-made questionnaire. In the quantitative section, the final model of decision-making behavior of the individual investors was extracted using structural equations and fitted out. In the capital market of Iran, the model of the behavior of individual investors begins with cultural factors. In other words, the underlying factor in the behavior of investors is the factor of culture. The theory that emotional biases are prior to cognitive biases is not confirmed in this research. Personality has a positive relationship with herding behavior. In other words, category of anxiety in stockholders, increases the volume of their herding behavior.

فهرست منابع
* بدری، احمد، (1388)، دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی. تهران، کیهان.
* رضائیان، علی، (1387)، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت.
* سعیدی، علی و فرهانیان، سید محمدجواد، (1390)، مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، مقالات ISI مالی رفتاری شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، چاپ اول.
* غیور، سید مرتضی، (1392)، ارائه الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران خراسان رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، پایان‌نامه دکتری.
* مدیری، محمود، شکیبایی ثابت، معصومه و رنگ ریز، حسن، (1393)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر تسهیم دانش بین کارکنان دانشی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 18، صص 46-62.
* موحد محمدي، حميد و پور آتشی، مهتاب، (1395)، راهنماي گام‌به‌گام مدل‌سازی معادله ساختاري: با استفاده از نرم‌افزار AMOS Graphic، انتشارات دانشگاه تهران.
* هومن، حیدر علی، (1391)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل (با اصلاحات)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

* Betsch, T. and S. Haberstroh. (eds.) (2005). The routines of decision making. Mahwah, NJ and London: Lawrence Erlbawm.
* Bikhchandani, S, Hirshleifer,D. & Ivo Welch. (1998). Learning from the Behavior of Others: Conformity, Fads, and Informational Cascades. The Journal of Economic Perspectives, 12 (3), 151–170.
* Bhatta, M. (2009). Behavioral Finance A Discussion on Individual Investors' Biases, Management Accountant, 44 (2), 138-149.
* Gigerenzer, G., & Selten, R. (Eds.) (2002). Bounded rationality: The adaptative toolbox. MIT Press.
* Grinblatt, M., and Han, B. (2005). Prospect Theory, Mental Mccounting, And Momentum, Journal o f Financial Economics,78 (3),311–339.
* Kim, K. A., and Nofsinger, J. R. (2008). Behavioral finance in Asia. Pacific-Basin Finance Journal, l6 (4), 1-7.
* Obamuyi, T. M. (2013). Factors influencing investment Decisions in capital market: A study of individual investors In Nigeria, Organizations and markets in emerging economies, 4, 1 (7).

فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری

فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری تحت حمایت سیویلیکا می باشد و مقالات هر شماره آن پس از انتشار در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی و منتشر می شود. مقالات این مجله در نظام رتبه بندی دانشگاهها و پژوهشگاهها مورد تحلیل قرار میگیرد.

ارتباط با دبیرخانه مجله

تلفن دبیرخانه: 03135002440
آدرس پستی دبیرخانه: Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
ایمیل: [email protected]
وبسایت مجله: پایگاه رسمی مجله
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان - شهر اصفهان

دانشگاه آزاد مقالات ISI مالی رفتاری اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

_sponseredALT

ساختار سازمانی مجله

اطلاعات مهم مجله

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
کد ژورنال: JR_FBRA
تاریخ درج سایت: چهارشنبه، ۱ دی، ۱۴۰۰
تعداد نمایش: 1944

محورهای اصلی مجله

مدیریت (عمومی)

تجارت، مدیریت و حسابداری

حسابداری

فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری

Journal of Financial and Behavioral Researches in Accounting

مجله پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری مجله ای با رویکرد پژوهشی است که بر اساس مصوبه "سیزدهمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی" مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ راه اندازی شده است.

پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری فصلنامه‌ای است که با رویکرد علمی- پژوهشی و با رسالت توسعه‌ دانش و مقالات ISI مالی رفتاری پژوهش حسابداری مالی و رفتاری در کشور، به انتشار مقاله‌های پژوهشی در این حوزه مبادرت می‌کند.

مقاله های با رویکرد تجربی، اثباتی و پیمایشی که از ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند، در اولویت بررسی و انتشار خواهند بود. مهم ترین حوزه های مورد تاکید برای انتشار مقاله ها به شرح زیر می‌باشد:

دانلود ترجمه مقاله نقش خودکنترلی در پیش بینی رفتار مالی و رفاه مالی

آیا خودکنترلی، پیش بینی کننده رفتار مالی و رفاه مالی است؟

Does self-control predict financial behavior and financial well-being?

رفتار مالی؛ رفاه مالی؛ خود کنترلی؛ تصمیم گیری؛ امور مالی رفتاری

آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله
وضعیت شکل ها و عنوان شکل ها: ترجمه شده است. وضعیت جداول و عنوان جداول : ترجمه شده است.
وضعیت تایپ فرمول ها : به صورت عکس درج شده است نام مجله مقاله : Journal of Behavioral and Experimental Finance (مجله امور مالی تجربی و رفتاری)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 20 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin آیا در بسته تبلیغات سایت نیز قرار داده شده است؟: محتوی بسته این محصول فاقد هر گونه تبلیغات می باشد.
پاورپوینت : ندارد گزارشکار : ندارد شبیه سازی : ندارد
سطح کیفیت ترجمه و ضمانت فراپیپر برای این مقاله چگونه است؟

ترجمه دارای وضعیت طلایی بوده و تا 24 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

بعد از خرید این محصول یک فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود که دارای ورد (word) ترجمه مقاله است که قابل ویرایش است و همچنین pdf ترجمه مقاله به همراه pdf مقاله انگلیسی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در فایل های دانلود هیچگونه تبلیغاتی وجود ندارد و شما با خیال راحت میتوانید از ترجمه مقاله استفاده کنید.

1. مقدمه
2. روش
3. نتایج
4. بحث و بررسی

نتیجه گیری:
فرضیه ی BLC بیان می کند که خود کنترلی دارای تاثیر مثبتی بر رفتار پس انداز است. نتایج مطالعه ی در توافق با این فرضیه است، اما این مطالعه نشان می دهد که خود کنترلی دارای تاثیر مثبتی بر رفتار مالی عمومی بوده که این مساله نشان می دهد که خود کنترلی حتی تاثیر بیشتری بر رفتار مالی نسبت به فرضیه ی BLC پیشنهادی دارد. علاوه بر این، افراد با خود کنترلی خود از اضطراب کمتری در رابطه با مسائل مالی رنج برده و دارای امنیت و اعتماد بیشتری درباره ی وضعیت مالی فعلی و آینده ی خود هستند. جدا از تاثیر خود کنترلی بر رفتار مالی و رفاه مالی، پی بردیم که دو ساختار مرتبط خوش بینی و رفتار مشورتی نیز بر رفتار مالی و رفاه مالی اثرگذار هستند. این، گام اول به منظور درک عوامل اساسی رفتارهای مالی ناهمگن تصمیم گیرندگان می باشد.

Conclusion:
The BLC hypothesis states that self-control has a positive effect on savings behavior. The results of our study are in line with this hypothesis, but they also مقالات ISI مالی رفتاری show that self-control has a positive effect on general financial behavior, which implies that self-control has an even greater effect on financial behavior than the BLC hypothesis suggests. Additionally, people with good self-control suffer from less anxiety connected to financial matters and are more secure and confident in their current and future financial situation. Apart from the impact of self-control on financial behavior and financial well-being, we have found that the two related constructs of optimism and deliberative thinking also affect financial behavior and financial well-being. This مقالات ISI مالی رفتاری is a first step on the road to understand the underlying factors of the heterogeneous financial behaviors of decision makers.

مرجع مقالات ISI

مجموعه مقالات ISI علمی پژوهشی و مروری جدید در تمامی گرایش های رشته مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مهندسی صنایع و علوم اجتماعی با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ و … از مجلات (ISI, JCR, اسکوپوس Scopus مقالات ISI مالی رفتاری و…) و نشریات معتبر الزویر ( ساینس دایرکت ) ، امرالد ، اشپرینگر ، وایلی و .. جمع آوری شده اند

مقالات ISI ترجمه شده مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مهندسی صنایع و علوم اجتماعی با ترجمه تخصصی کاملا تخصصی ، روان و سلیس به زبان فارسی به صورت فایل وورد WORD ترجمه و تایپ شده اند. این مقالات مدیریت به عنوان مقاله بیس برای نگارش پروپوزال و پایان نامه های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مهندسی صنایع و علوم اجتماعی با ترجمه تخصصی (مقاله بیس مدیریت ۲۰۲۱- ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹) نیز قابل استفاده هستند.

دانلود رایگان مقالات انگلیسی

دانلود مقالات ISI مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مهندسی صنایع و علوم اجتماعی با ترجمه تخصصی رایگان می باشد. مقاله بیس مقالات ISI مالی رفتاری مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مهندسی صنایع و علوم اجتماعی با ترجمه تخصصی و مقاله ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۰ , ۲۰۱۹ در این رشته ها با مقالات ISI مالی رفتاری ترجمه تخصصی در اختیار شما پژوهشگران و دانشجویان گرامی هستند.

مطالب مشابه

تأثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر اثر بهبود خدمات اکوسیستم های پلتفرم آنلاین

مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری تأثیر می گذارد؟

مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

بررسی عوامل رفتاری تاثیر گذار در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله isi با موضوع سوگیری های اکتشافی و سرمایه گذاری تصمیمات

دانلود-مقاله-isi-با-موضوع-سوگیری-های-اکتشافی-و-سرمایه-گذاری-تصمیمات

دانلود مقاله isi با موضوع سوگیری های اکتشافی و سرمایه گذاری تصمیمات

در قالب pdf و در ۱۵ صفحه،زبان: انگلیسی، شامل:

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مروری بر تحقیقات قبلی
روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها
نتیجه گیری
منابع
Abstract
Introduction
Literature review
Method
Results
References
موضوع انگلیسی :Heuristic biases and investment
decisions
چکیده:خلاصه
هدف – هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سوگیری های اکتشافی بر تصمیمات سرمایه گذاری است
از طریق مکانیسم های میانجی چندگانه تحمل ریسک و سواد مالی در بازار سهام تانزانیا.
طراحی/روش/رویکرد – نمونه ای متشکل از ۳۱۶ سرمایه گذار فردی در بازار سهام تانزانیا
از طریق پرسشنامه به دست آمده است. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها – یافته ها نشان می دهد که سواد مالی به طور ناچیز تأثیرات اعتماد بیش از حد را واسطه می کند.
اکتشافی در دسترس بودن، تثبیت و نمایندگی در تصمیمات سرمایه گذاری. علاوه بر این، سواد مالی
بر تأثیر تحمل ریسک و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر نمی گذارد. تحمل ریسک به عنوان یک مثبت تایید می شود
میانجی اکتشافی بیش از حد اطمینان، در دسترس بودن، تثبیت و نمایندگی در تصمیمات سرمایه گذاری.
همچنین، این مطالعه نشان می دهد که اعتماد بیش از حد تأثیر قوی تری بر تصمیمات سرمایه گذاری دارد و به دنبال آن
در دسترس بودن، نمایندگی، تحمل ریسک، لنگر انداختن و سواد مالی.
محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – این مطالعه با سرمایه گذاران واقعی سروکار دارد. بنابراین، از آیتم های کمتری استفاده می کند
سازه ها را اندازه گیری کنید تا از سوگیری پاسخ دهنده جلوگیری شود. تحقیقات بیشتر می تواند اثرات آن را بررسی کند
سوگیری های اکتشافی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری با افزودن یا اصلاح موارد سازه های خاص و
مطالعه سرمایه گذاران نهادی
پیامدهای عملی – یافته ها می توانند به سرمایه گذاران فردی کمک کنند تا رفتار خود را تجزیه و تحلیل و ارزیابی کنند
به سمت انتخاب سهام موسسات اوراق بهادار می توانند از این تحقیق برای درک مقالات ISI مالی رفتاری رفتار سرمایه گذاران و ارزیابی آنها استفاده کنند
روندهای آینده بازار و ارائه مشاوره به سرمایه گذاران.
اصالت/ارزش – مطالعات قبلی تاثیر مقالات ISI مالی رفتاری اکتشافی بر تصمیمات سرمایه گذاری را بررسی کرده اند
سرمایه گذاران فردی تجزیه و تحلیل تجربی منحصر به فرد توسعه یافته در این مقاله این است که چندین مورد را بررسی می کند
مکانیسم های میانجی تحمل ریسک و سواد مالی با توجه به سوگیری های مقالات ISI مالی رفتاری اکتشافی و سرمایه گذاری
تصمیمات در بازار سهام تانزانیا
کلیدواژه‌ها مالی رفتاری، تحمل ریسک، سواد مالی، سوگیری‌های اکتشافی، تصمیم سرمایه‌گذاری،
سرمایه گذار انفرادی
نوع کاغذ مقاله پژوهشی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا